1107 W Lewis St, Pasco, WA 99301

Mariachi Fries

French Fries, Pork, Cheese, Avocado, Pico De Gallo & Sour Cream

Small or Large